ข้อมูลพยากรณ์ภูมิอากาศรายฤดูล่วงหน้า 6 เดือน จากแบบจำลอง WRF-CFSv2 เพื่อนำเข้าแบบจำลอง DSSATข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลการพยากรณ์ภูมิอากาศรายฤดู(Seasonal Climate Forecast) เพื่อใช้สำหรับนำเข้าแบบจำลองคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร DSSAT ข้อมูลเป็นข้อมูลภูมิอากาศรายวันที่จำเป็นสำหรับแบบจำลอง DSSAT ซึ่งประกอบไปด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ปริมาณฝน และพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อมูลดังกล่าวนี้ได้จากระบบแบบจำลองภูมิอากาศรายฤดู WRF-CFSv2 สำหรับประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง WRF ทำการย่อส่วน (Dowscaling) แบบจำลองควบคู่ระหว่างบรรยากาศ-มหาสมุทร CFSv2 ซึ่งเป็นระบบแบบจำลองพยากรณ์ภูมิอากาศโลกรุ่นที่ 2 (Climate Forecast System version 2) ที่พัฒนาโดยหน่วยงานการพยากรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (National Center for Environmental Prediction) หรือ NCEP


WRF-CFSv2 hindcast monthly mean skillข้อมูลการพยากรณ์ภูมิอากาศรายฤดูล่วงหน้า 6 เดือนเพื่อใช้นำเข้าแบบจำลอง DSSAT

Initial Condition Domain 1 (36-km) Domain 2 (12-km)
2016-03-01
2016-04-01
2016-05-01
2016-06-01
2016-07-01
2016-08-01
2016-09-01
2016-10-01
2016-11-01
2016-12-01
2017-01-01

Send your comments to: Chakrit Chotamonsak, PhD.